Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 lipca 2014 20:32

STATUT ŻŁOBKA PRYWATNEGO


„MALI ZDOBYWCY”
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 11.Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Prywatny „Mali Zdobywcy”.

2. Organem prowadzącym żłobek jest osoba fizyczna Natalia Olejnik.

3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul:Szarotkowa 11, 35-604 Rzeszów.

4.  Funkcje dyrektora pełni Pani Natalia Olejnik

5. Ustalona nazwa używana przez Żłobek w pełnym brzmieniu:

Prywatny Żłobek

„Mali Zdobywcy”

                                                                                                              § 2

Żłobek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235), zwanej dalej ustawą. Żłobkową.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 367).

3.  Na podstawie niniejszego Statutu.

4. Regulaminu organizacyjnego.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

  § 3

1.Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20-tego tygodnia do 3 rok życia.

1. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

2. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.

3. Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

4. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.

5. Kształtuje pierwsze postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania z  rówieśnikami, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania oraz życzliwości.

6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość dzieci poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej.

8. Tworzy warunki do wczesnej nauki.

9. Współdziała z Rodzicami/Opiekunami prawnymi poprzez pomoc doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju. Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku.

10. Zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

§ 4

Żłobek realizuje powyższe cele w ramach następujących obszarów:

1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.

3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania  odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

5. Rozwijanie wrażliwości moralnej.

6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu  przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.ROZDZIAŁ III

Zarządzanie żłobkiem

§ 6

Organem żłobka jest:

1. Założyciel – osoba fizyczna Natalia Olejnik.

§ 7

Do zadań Założyciela należy:

1. Założyciel jest organem kierowniczym i wykonawczym w zakresie bieżącej działalności placówki.

2. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami Statutu żłobka.

3. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka.

4. Zatrudnianie i zwalnianie opiekunów oraz pracownika gospodarczego a także Dyrektora.

5. Stała współpraca z Dyrektorem oraz pozostałymi pracownikami.

6. Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka.

7. Ustalanie wysokości czesnego oraz opłat.

8. Ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego oraz wysokości stawki żywieniowej.

9 . Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.

10. Zapewnienie dzieciom, zatrudnionym opiekunkom i  pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku.

11. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów  dzieci.

12. Sprawowanie nadzoru w stosunku do zatrudnionych opiekunów.

13. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach, a także nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

14. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

15.Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka.

16. Tworzenia bądź likwidacji nowych oddziałów żłobka.

17. Wprowadzanie zmian w Statucie żłobka.

18. Opieka nad dziećmi zapisanymi do żłobka zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

19. Zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania żłobka.

§8

Do zadań dyrektora należy:

 1. Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w żłobku.
 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi zapisanymi do żłobka oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania.
 3. Sprawowanie kontroli kwalifikacji zatrudnionego personelu.
 4. Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.
 5. Kontrola działalności żłobka i prawidłowej organizacji opiekuńczo – wychowawczej.
 6. Proponowanie zmian w statucie żłobka.
 7. Załatwianie w imieniu Założyciela spraw związanych z funkcjonowaniem żłobka zgodnie z jego wolą.
 8. Odbieranie posiłków od firmy cateringowej oraz przygotowywanie ich do podania dzieciom zgodnie z zasadami higieny.
 9. Prowadzenie dokumentacji żłobka zgodnie z zaleceniami założyciela.

10. Zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

11. Utrzymanie czystości na stanowisku pracy.

12. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka

13. Zgodna współpraca  z założycielem oraz opiekunami w celu stworzenia atmosfery harmonii w żłobku.


                                                                                                        ROZDZIAŁ IV

                                                                                                     Organizacja żłobka

                                                                                                            § 9

 1. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia i 31 grudnia danego roku oraz uzgodnionych dni wspólnie z rodzicami .
 2. Oddziały Żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.30.
 3. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia.
 4. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz  na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.

§ 10

1.Działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie planów opiekuńczo – wychowawczych obejmujących treści odnoszących się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.

2.Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
 • akceptacji takim, jakimi są,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych,
 • poszanowania godności i własności osobistej,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami3. Żłobek jest placówką zlokalizowaną w jednym budynku.

4. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.

5. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

6. Liczba dzieci uczęszczających do   żłobka nie może przekraczać 31. po ośmioro dzieci na jednego opiekuna zgodnie z  Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235), zwaną dalej ustawą. Żłobkową.

7. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej opiekuna dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.


8. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

                                                                                                             § 11

1.Czas pracy żłobka ustala właściciel placówki.

                                                                                                             § 12

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.

2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców Założyciel placówki.

3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.

                                                                                                             § 13

1. Żywienie dzieci odbywać się będzie za pomocą firmy cateringowej .

2. W żywieniu  brane jest  pod uwagę indywidualne podejście do dzieci z alergią.

3. Każdy rodzic przed podpisaniem którejkolwiek z umów, musi w karcie informacyjnej wpisać ewentualną alergię pokarmową swojego dziecka.

4. Żłobek za pośrednictwem firmy kateringowej oferuje 3 posiłki dziennie:

śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek

5.Rodzic/opiekun prawny będzie mógł wybrać lub zmieniać ilość zamówionych dań w konkretnym dniu po uprzednim poinformowaniu o tym właściciela żłobka lub opiekuna.

6.Posiłki w określonych formach (słoiczki zamknięte fabrycznie) mogą być przynoszone przez rodziców do placówki. Personel sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

7. Posiłki podawane będą  dzieciom zgodnie z zasadami higieny.


                                                                                                              § 14


1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Założyciela placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki)

                                                                                                               § 15

1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:

a) 2 sale edukacyjne,

b) 2 sale do odpoczynku,

c) dwie toalety ,

d) szatnię dla dzieci,

e) pomieszczenie administracyjne, pomieszczenie gospodarcze,

f) kuchnię

g) ogrodzony ogród do zabaw na świeżym powietrzu

ROZDZIAŁ V

Opiekunowie żłobka

Obowiązki opiekuna:

 1. Opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
 2. Dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
 3. Kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
 4. Kształtuje pozytywne cechy charakteru,
 5. Wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,
 6. Zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
 7. Pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci,
 8. Asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze.

    § 16


1.Dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości    w budynku i otoczeniu,

2.Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,

3.Współpraca ze sobą w zakresie opieki i wychowania dzieci, rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez Założyciela placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez Założyciela i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka


                                                                         ROZDZIAŁ VI

                                                                    Rodzice/Prawni opiekunowie i Opiekunki

                                                                                             § 17

1.Rodzice/Prawni opiekunowie i opiekunki współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Formy współdziałania to:

a) zebrania ogólne i grupowe

b) kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami

c) zajęcia otwarte

d) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.

e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci

f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii

g) gazetki informacyjne dla rodziców

h) spotkania integracyjne, festyny

3. Rodzice/Prawni opiekunowie mają prawo do:

a) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki,

b) uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,

c) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

d) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka,

e) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

f) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,

g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,

h) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,

i)ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,

j) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.

4. Rodzice/Prawni opiekunowie mają obowiązek:

a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień statutu żłobka.

b) ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań

wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; Rodzice/Prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę)

d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.

e) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

f) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,

g) na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

h) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,

i) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno – prawną zawartą z dyrektorem placówki,

j) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz  przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,

k) zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki lub mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka,

l) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora , dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,
§ 18

1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:

a. akceptacji takim jakimi są

b. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony

dorosłych

c. poszanowania godności i własności osobistej

d. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

e. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

f. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy

g. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym

h. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczeniaROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 19

1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka ” i złożenie jej w podanym wcześniej przez Założyciela  żłobka terminie, następnie wpłata jednorazowej opłaty zaliczki oraz stosownego czesnego.

2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. Rodzicami/Prawnymi opiekunami a Założycielem  żłobka.

3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.

4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w miarę wolnych miejsc.

6 Przy braku wolnych miejsc dziecko wpisywane jest na listę rezerwową

                                                                                                             § 20


1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki w szczególności gdy Rodzice/Prawni opiekunowie:

a. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących procedur,

b. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno–prawnej,

c. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno -wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,

d. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

2. Nie zgłosili Założycielowi lub Opiekunce prowadzącej grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 20 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy Rodzicami/Prawnymi opiekunami a Opiekunkami oraz pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,


                                                                     ROZDZIAŁ VIII

                                                          Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

                                                                                        § 21

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

1.Opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,

2.Inne źródła finansowania żłobka mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.

                                                                                                                § 22


1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:

opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,

opłaty jednorazowej –  zaliczki, bezzwrotnej na warunkach określonych w umowie

opłaty za wyżywienie - podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.

2. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie założyciel placówki.

3. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca „z góry”

na konto bankowe placówki podane w umowie. Bądź za wyżywienie zapłacić za poprzedni miesiąc na początku kolejnego

4.Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka NNW, Rodzice/Opiekunowie Prawni uiszczają wraz z pierwszym czesnym.

5.Opłatę zaliczki , jednorazową należy uiścić do 7 dni od daty podpisania umowy na rachunek bankowy wskazany na umowie lub w kasie placówki.


                                                                     ROZDZIAXL IX  

                                                                        Postanowienia końcowe

                                                                                      § 23

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki

3. Statut nadaje organ prowadzący.

4. Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.

5. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

8. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru 14.02.2014r.
Poprawiony: wtorek, 24 lipca 2018 16:29