Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 lipca 2014 07:03

Regulamin Organizacyjny

Niepublicznego Żłobka „Mali Zdobywcy”

w Rzeszowie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niepubliczny Żłobek „Mali Zdobywcy”, zwany dalej żłobkiem jest placówką

niepubliczną, prowadzoną przez osobę fizyczną – Natalię Olejnik.

2. Siedziba żłobka znajduję się w Rzeszowie przy ul: Szarotkowej 11

3. Żłobek jest czynny w godzinach: 6:00-17:30 od poniedziałku do piątku, cały rok

kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia i 31 grudnia danego roku oraz dni uzgodnionych

wspólnie z rodzicami.

4. Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi wieku od 20-tygonia życia do 3 lat.

5. Rodzic/Opiekun prawny są zobowiązani do odbierania dzieci zgodnie z godzinami

ustalonymi w umowie. W sytuacjach gdy jest to nie możliwe Rodzic/Opiekun prawny

jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej takiej sytuacji.

6. Dziecko przyjmowane jest do żłobka po rozmowie z Rodzicami/Opiekunami, którzy

wypełniają Kartę Zgłoszenia Dziecka.

7. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku należy powiadomić żłobek do godziny

8. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku i nie podlega zwrotowi.

9. Dzieci mogą przyprowadzać oraz odbierać Rodzice/Opiekunowie lub osoby przez

nich upoważnione. Upoważnienie takie stanowi załącznik do Karty Zgłoszenia

Dziecka, należy wskazać w nim imię, nazwisko osoby upoważnionej, a także numer i

serię dowodu osobistego.

10. Żłobek nie ustala stałej godziny przyprowadzania dzieci do żłobka. Dzieci do żłobka

mogą być przyprowadzane o różnych godzinach w ciągu dnia.

11. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w wyprawkę do żłobka. Lista rzeczy

podana jest w załączniku na stronie internetowej.

12. Dzieci posiadają ubezpieczenie NNW w żłobku.

13. Żłobek zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci za dodatkową opłatą. W przypadku

zgłoszonej nieobecności dziecka w Żłobku opłata dzienna za wyżywienie zostanie

14. Opłaty za pobyt w żłobku reguluje cennik.

Podpisanie umowy ze Żłobkiem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI ŻŁOBKA

1. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre

samopoczucie oraz higienę dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych

dziecko chore nie zostanie przyjęte.

2. Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie

pogorszenia stanu zdrowia dziecka pod czas jego pobytu w żłobku i mają obowiązek

odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90min. W innym przypadku personel

wzywa lekarza i Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą koszty wizyty.

3. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

4. Żłobek zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci za dodatkową opłatą.

Wszelkie modyfikacje dotyczące rodzajów oraz pór podawania posiłków są

ustalane indywidualnie.

5. Dzieci łączone są w grupy, te tworzone są głównie według zbliżonego wieku,

co pozwala jednocześnie na grupowanie dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb oraz

6. Rzeczy osobiste dziecka będą przechowywane w szatni w szafeczkach, opisanych

imieniem i nazwiskiem dziecka.

7. Za pozostawione rzeczy oraz wózki żłobek nie ponosi odpowiedzialności.

Jednocześnie żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki dziecka przyniesione

do placówki. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w żłobku.

8. Jeżeli wystąpi zmniejszenie frekwencji dzieci lub w przypadku absencji chorobowej

opiekuna, to żłobek zastrzega sobie prawo łączenia grup, jak również czasowe

zamknięcie jednej grupy.

9. Czesne obejmuje: pobyt dziecka w żłobku zgodnie z podpisaną umową.

10. Dzieci posiadają ubezpieczenie NNW w żłobku opłacane przez Rodziców/Opiekunów

11. Żłobek gwarantuje materiały plastyczne i inne wykorzystywane do zajęć m.in.: kredki,

farbki ,bloki, papiery kolorowe.

12. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka,

opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o

13. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z

dzieckiem w żłobku 1 godzinę.

14. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości

skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

15. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w

stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

16. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom przez

opiekunki/ów z poszanowaniem prawa do prywatności.

17. Żłobek zobowiązuję się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich

pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. Dezynfekcja zabawek plastikowych

ma miejsce codziennie. Zabawki pluszowe są prane w miarę potrzeby.

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku jest złożenie wypełnionej karty

informacyjnej o dziecku. Podpisanie umowy oraz terminowe uiszczenie czesnego i

jednorazowej kwoty ubezpieczenia.

2. Warunkiem rezerwacji miejsca w żłobku jest opłata zaliczki.

3. Opłaty z tytułu czesnego winny być uiszczane z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

4. W przypadku płatności przelewem, dniem uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia

środków na konto bankowe. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie

żłobek jest uprawniony do odmówienia świadczenia usług.

5. Opłata wpłacana jest na konto bankowe lub w siedzibie.

6. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w wyprawkę do żłobka. Lista rzeczy

podana jest na stronie internetowej.

7. Rodzice mają obowiązek informować personel placówki o aktualnym stanie zdrowia

dziecka w momencie przyprowadzenia go do żłobka.

8. Rodzic może przebywać z dzieckiem w żłobku w ramach tzw. dni adaptacyjnych,

które trwają 3 dni godziny pobytu w tych dniach dziecka ustala się indywidualnie z

Rodzicem/Opiekunem prawnym. Rodzic/Opiekun prawny przebywa w tych dniach

nie dłużej niż 1 godzinę zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym

czasie dziecko powinno być pozostawione pod opieka żłobka. Regulacja ta jest

podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej

rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych i ułatwia im

9. Rodzic/Opiekun prawny powinien poinformować żłobek o nie obecności dziecka w

danym dniu do godziny 9:00 rano.

10. O rezygnacji uczęszczania dziecka do żłobka Rodzic/Opiekun prawny powinien

poinformować na piśmie z miesięcznym wypowiedzeniem. Zaprzestanie naliczania

opłaty za opiekę następuję z końcem miesiąca.

11. Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów prawnych jest zapoznanie się z niniejszym

12. Rodzice/Opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dziecko ze żłobka lub

zapewniają dziecku upoważnioną osobę zastępczą do odebrania dziecka ze żłobka.

13. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do uzyskiwania na bieżąco rzetelnej

informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka oraz

uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności

wychowawczych oraz odpowiednich metod o udzielaniu dziecku pomocy.

14. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne

ustalenia między żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem prawnym.

2. O ewentualnych zmianach w regulaminie żłobek informuje na bieżąco w swojej

siedzibie oraz na stronie internetowej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru 14.02.2014r.

Poprawiony: wtorek, 24 lipca 2018 16:31